RoháčekJán4,22

Ján 4:22

Evanjelium podľa Jána

Vy sa mod­líte a ne­viete čomu; my sa mod­líme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov.


Verš v kontexte

21 Ježiš jej po­vedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tom­to vr­chu ani v Jeruzaleme nebudete sa mod­liť Ot­covi. 22 Vy sa mod­líte a ne­viete čomu; my sa mod­líme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. 23 Ale ide hodina a je teraz, keď praví mod­liteb­níci budú sa mod­liť Ot­covi v duchu a v prav­de, lebo aj Otec hľadá takých mod­liteb­níkov, ktorí by sa mu tak mod­lili.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 Vy sa mod­líte a ne­viete čomu; my sa mod­líme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov.

Evanjelický

22 Vy vzývate, čo ne­poz­náte; my vzývame, čo po­známe; lebo spasenie je zo Židov.

Ekumenický

22 Vy sa klaniate tomu, čo ne­poz­náte; my sa klaniame tomu, čo po­známe, pre­tože spása je zo Židov.

Bible21

22 Vy ani ne­ví­te, koho uctívá­te; my ví­me, koho uctívá­me, pro­tože spása vy­jde z Ži­dů.

RoháčekJán4,22