RoháčekJán4,21

Ján 4:21

Evanjelium podľa Jána

Ježiš jej po­vedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tom­to vr­chu ani v Jeruzaleme nebudete sa mod­liť Ot­covi.


Verš v kontexte

20 Naši ot­covia sa mod­lievali na tom­to vr­chu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde sa treba mod­liť. 21 Ježiš jej po­vedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tom­to vr­chu ani v Jeruzaleme nebudete sa mod­liť Ot­covi. 22 Vy sa mod­líte a ne­viete čomu; my sa mod­líme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 Ježiš jej po­vedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tom­to vr­chu ani v Jeruzaleme nebudete sa mod­liť Ot­covi.

Evanjelický

21 Od­povedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že pri­chádza hodina, keď ani na tom­to vr­chu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Ot­ca.

Ekumenický

21 Ježiš jej od­povedal: Ver mi, žena, že pri­chádza hodina, keď sa nebudete klaňať Ot­covi ani na tom­to vr­chu, ani v Jeruzaleme.

Bible21

21 „Ženo,“ ře­kl jí Ježíš, „věř mi, že při­chází chvíle, kdy ne­bu­dete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Je­ruzalémě.

RoháčekJán4,21