RoháčekJán3,2

Ján 3:2

Evanjelium podľa Jána

Ten prišiel k Ježišovi vnoci a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo ni­kto ne­môže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh.


Verš v kontexte

1 A bol is­tý človek z farize­ov, ktorému bolo meno Ni­kodém, židov­ské knieža. 2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo ni­kto ne­môže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže vidieť kráľov­stvo Božie.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo ni­kto ne­môže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh.

Evanjelický

2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Maj­stre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo ni­kto ne­môže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním.

Ekumenický

2 On prišiel v noci k Ježišovi a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo ni­kto ne­môže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh.

Bible21

2 Přišel za Ježíšem v noci a ře­kl mu: „Rab­bi, ví­me, že jsi přišel jako uči­tel od Bo­ha. Nikdo pře­ce nemůže dělat zá­zra­ky, které děláš ty, není-li Bůh s ním.“

RoháčekJán3,2