RoháčekJán2,11

Ján 2:11

Evanjelium podľa Jána

Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.


Verš v kontexte

10 a po­vedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dob­ré víno, a keď sa hos­tia napijú, po­tom to pod­lejšie; ale ty si za­choval dob­ré víno až doteraz. 11 Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho. 12 Po­tom sišiel do Kafar­nau­ma, on, jeho mat­ka, jeho bratia i jeho učeníci, a zo­stali tam nie mnoho dní.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.

Evanjelický

11 Toto znamenie v Káne Galilej­skej bolo pr­vé, ktoré Ježiš urobil a vy­javil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.

Ekumenický

11 Ten­to začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilej­skej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Bible21

11 Toto Ježíš udělal v Káně Ga­li­lej­ské jako počá­tek svých zá­zraků. Teh­dy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěři­li.

RoháčekJán2,11