RoháčekJán2

Ján

Evanjelium podľa Jána

Svadba v Galilejskej Káne.1 A na tretí deň bola svad­ba v Galilej­skej Káne, a bola tam mat­ka Ježišova. 2 A po­zvaný bol na svad­bu i Ježiš i jeho učeníci. 3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína. 4 A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina. 5 Potom povedala jeho mat­ka po­sluhovačom: Keby vám po­vedal čokoľvek, urob­te! 6 A stálo tam, podľa židov­ského očisťovania, šesť kamen­ných nádob na vodu, do ktorých sa zmes­tilo po dvoch mierach alebo po troch. 7 A Ježiš im po­vedal: Na­plňte nádoby vodou! A na­pl­nili ich až po vrch. 8 A potom im po­vedal: Teraz na­beraj­te a zaneste starejšiemu. A zanies­li. 9 A jako ochut­nal starejší vodu, ktorá sa bola ob­rátila na víno (a ne­vedel od­kiaľ je, ale po­sluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), za­volal starejší ženícha 10 a po­vedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dob­ré víno, a keď sa hos­tia napijú, po­tom to pod­lejšie; ale ty si za­choval dob­ré víno až doteraz. 11 Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho. 12 Po­tom sišiel do Kafar­nau­ma, on, jeho mat­ka, jeho bratia i jeho učeníci, a zo­stali tam nie mnoho dní. Pán čistí chrám.13 A bola blíz­ko Veľká noc Židov, a Ježiš od­išiel hore do Jeruzalema 14 a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomen­cov tam sediacich 15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal 16 a tým, ktorý predávali holubov, po­vedal: Od­nes­te toto od­tiaľto! Nerob­te z domu môj­ho Otca tržnice! 17 A jeho učeníci sa roz­pamätali, že je na­písané: Rev­nivosť za tvoj dom ma zožiera. 18 Vtedy od­povedali Židia a riek­li mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš? 19 A Ježiš od­povedal a riekol im: Zbor­te ten­to chrám, a vo troch dňoch ho po­stavím. 20 Vtedy po­vedali Židia: Štyrid­saťšesť rokov staväli ten­to chrám, a ty ho po­stavíš vo troch dňoch? 21 Ale on hovoril o chráme svoj­ho tela. 22 A potom, keď vstal z mŕt­vych, roz­pamätali sa jeho učeníci, že im to po­vedal, a uverili pís­mu i slovu, ktoré po­vedal Ježiš. 23 A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil. 24 Ale on, Ježiš, sa im ne­sveril, pre­tože on znal všet­kých 25 a že ne­pot­reboval, aby mu niekto vy­dal svedoc­tvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v k­torom človekovi.

RoháčekJán2