RoháčekJán19

Ján

Evanjelium podľa Jána

Pána zbičujú, korunujú a odsúdia.1 Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. 2 A vojaci upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a od­iali ho šar­látovým plášťom 3 a pri­chádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po hlave. 4 Vtedy zase vy­šiel von Pilát a po­vedal im: Hľa, vediem vám ho von, aby ste po­znali, že nenachádzam na ňom nijakej viny. 5 Vtedy vy­šiel Ježiš von ne­súc tŕňovú korunu a šar­látový plášť. A Pilát im po­vedal: Hľa, človek! 6 A keď ho uvideli naj­vyšší kňazi a služobníci, skrík­li a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im po­vedal: Vez­mite ho vy a ukrižuj­te, lebo ja na ňom nenachádzam viny. 7 Židia mu od­povedali: My máme zákon, a podľa nášho zákona má zo­mrieť, lebo sa robil Synom Božím. 8 A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál 9 a zase vošiel do prätória a po­vedal Ježišovi: Od­kiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal od­povedi. 10 Vtedy mu po­vedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či ne­vieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc pre­pus­tiť ťa? 11 Na to mu po­vedal Ježiš: Ne­mal by si nado mnou nijakej moci, keby ti to nebolo dané shora; a preto ten, kto ti ma vy­dal, má väčší hriech. 12 Od tej ch­víle ho hľadal Pilát pre­pus­tiť. Ale Židia len kričali a vraveli: Ak tohoto pre­pus­tíš, nie si priateľom cisára; každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. 13 Vtedy Pilát počujúc tie slová vy­viedol Ježiša von a sadol si na súd­nej stolici, na mies­te, zvanom litos­tróton, kameňodlažba, a židov­sky gabata, vyvýšené miesto. 14 A bol piatok, deň pri­pravovania k Veľkej noci, okolo šies­tej hodiny. A Pilát povedal Židom: Hľa, váš kráľ! 15 Ale oni skrík­li: Preč, preč s ním! Ukrižuj ho! A Pilát im po­vedal: Či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi od­povedali: Ne­máme kráľa ok­rem cisára. Ukrižovanie. Ježišova matka a Ján.16 Vtedy im ho vy­dal, aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a od­vied­li. 17 A ne­súc svoj kríž vy­šiel von na mies­to, zvané Leb­ka, ktoré sa volá heb­rej­sky Gol­gota, 18 kde ho ukrižovali a s ním ešte aj iných dvoch, jed­ného z jed­nej a d­ruhého z druhej strany a v pro­stred­ku Ježiša. 19 A Pilát na­písal i nápis a položil na kríž. A bolo na­písané: Ježiš Nazarej­ský, kráľ Židov. 20 A ten nápis čítali mnohí zo Židov, lebo mies­to, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blíz­ko mes­ta. A bolo na­písané heb­rej­sky, gréc­ky a latin­sky. 21 Vtedy vraveli naj­vyšší kňazi Židov Pilátovi: Ne­píš: Kráľ Židov, ale že on po­vedal: Som kráľ Židov. 22 Ale Pilát od­povedal: Čo som na­písal, to som na­písal. 23 Vtedy vojaci, keď už boli ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a spravili štyri diely, každému vojakovi diel, aj sukňu. A sukňa bola nezošívaná, ale tkaná od vr­chu von­kon­com. 24 Nuž po­vedali si: Ne­tr­haj­me jej, ale losuj­me o ňu, čia bude. Aby sa na­pl­nilo pís­mo, ktoré hovorí: Roz­delili si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hodili los. To tedy urobili vojaci. 25 A stály pri kríži Ježišovom jeho mat­ka a ses­tra jeho mat­ky, Mária Kle­ofášova, a Mária Mag­daléna. 26 A keď videl Ježiš mat­ku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, po­vedal svojej mat­ke: Ženo, hľa, tvoj syn! 27 A potom po­vedal učeníkovi: Hľa, tvoja mat­ka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe. Skonanie. Lámanie hnátov.28 A po­tom vediac Ježiš, že je už všet­ko do­konané, aby sa na­pl­nilo Pís­mo, po­vedal: Žíz­nim! 29 A stála tam nádoba, pl­ná oc­tu, a oni na­pl­nili špon­giu oc­tom a ob­ložiac yzopom podali jeho ús­tam. 30 A keď vzal Ježiš ocot, po­vedal: Do­konané je! A skloniac hlavu vy­dal ducha. 31 A Židia, aby nezos­taly telá na kríži v sobotu, keďže bol deň pri­pravovania (lebo to bol veľký deň tej soboty), požiadali Piláta, aby boly polámané ich hnáty, a aby boli sňatí. 32 A tak prišli vojaci a polámali hnáty pr­vého i toho druhého, s ním spolu­uk­rižovaného. 33 Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mŕt­vy, ne­zlámali mu hnátov, 34 ale jeden z vojakov kopi­ou pre­bod­nul jeho bok, a hneď vy­šla krv a voda. 35 A ten, ktorý to videl, vy­dal svedoc­tvo, a jeho svedoc­tvo je prav­divé, a on vie, že hovorí prav­du, aby ste aj vy verili. 36 Lebo sa to stalo nato, aby sa na­pl­nilo pís­mo: Jeho kosť nebude zlámaná. 37 A zase iné pís­mo hovorí: Uvidia toho, ktorého pre­bod­li! Pohrab.38 Po­tom pop­rosil Piláta Jozef z Arimátie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale taj­ným zo strachu pred Žid­mi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát do­volil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo. 39 A prišiel aj Ni­kodém, ktorý to tam prv bol prišiel k Ježišovi vnoci, ne­súc so sebou smiešaninu myr­ry a aloe kolo sto fun­tov. 40 A tak vzali telo Ježišovo a po­vili ho po­voj­mi s voňavými vec­mi, jako majú Židia obyčaj po­chovávať. 41 A na mies­te, kde ho ukrižovali, bola za­hrada a v za­hrade nový hrob, v ktorom nebol ešte ni­kto ni­kdy položený. 42 A pre­tože mali Židia deň príp­ravy, a že bol hrob blíz­ko, tedy ta položili Ježiša.

RoháčekJán19