RoháčekJán18

Ján

Evanjelium podľa Jána

Zajatie.1 Keď to po­vedal Ježiš, vy­šiel so svojimi učeník­mi za po­tok Ked­ron, kde bola za­hrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci. 2 A vedel i Judáš, jeho zrad­ca, o tom mies­te, že sa tam čas­to schádzaval Ježiš so svojimi učeník­mi. 3 A tak pojal Judáš čatu voj­ska a služob­níkov od naj­vyšších kňazov a od farize­ov a prišiel ta s fakľami a s inými svetlami a so zbraňami. 4 A tak Ježiš vediac všet­ko, čo malo prij­sť na neho, vy­šiel a po­vedal im: Koho hľadáte? 5 A oni mu od­povedali: Ježiša Nazarej­ského. Na to im po­vedal Ježiš: Ja som. A stál s nimi aj Judáš, jeho zrad­ca. 6 A jako im po­vedal: Ja som, po­stúpili naz­pät a pad­li na zem. 7 Vtedy sa ich zase opýtal: Koho hľadáte? A oni po­vedali: Ježiša Nazarej­ského. 8 Ježiš od­povedal: Po­vedal som vám, že ja som. Ak tedy mňa hľadáte, nechaj­te tých­to odísť. 9 Aby sa na­pl­nilo slovo, ktoré po­vedal, že z tých, ktorých si mi dal, nezt­ratil som ni­ktorého. 10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vy­tasil ho a uderil sluhu naj­vyššieho kňaza a odťal mu pravé ucho. A sluhovi bolo meno Mal­chus. 11 Vtedy po­vedal Ježiš Pet­rovi: Daj svoj meč do pošvy! Či ne­mám piť kalich, ktorý mi dal Otec? 12 Vtedy čata vojska, tisíc­nik a služob­níci Židov sob­rali Ježiša a po­viazali ho. 13 A od­vied­li ho najprv k An­nášovi, pre­tože bol svok­rom Kai­fášovým, ktorý bol toho roku naj­vyšším kňazom. 14 A to bol ten Kai­fáš, ktorý to dal Židom radu, že je vraj užitočné, aby jeden človek zo­mrel za ľud. Peter zaprie Pána.15 A išiel za Ježišom Šimon Peter i ten druhý učeník. A ten učeník bol známy naj­vyššiemu kňazovi a vošiel spolu s Ježišom do ná­dvoria naj­vyššieho kňaza, 16 ale Peter stál von­ku pri dveriach. Po­tom vy­šiel ten druhý učeník, ktorý to bol známy naj­vyššiemu kňazovi, pre­hovoril s vrát­nou a vo­viedol Pet­ra. 17 A dievčina, tá vrát­na, po­vedala Pet­rovi: Či nie si aj ty z učeníkov toho človeka? A on po­vedal: Nie som. 18 A stáli tam sluhovia a služob­níci Židov rozložiac vat­ru, pre­tože bolo zima, a zo­hrievali sa. A bol s nimi aj Peter stojac a zo­hrievajúc sa. Výsluch pred najvyšším kňazom.19 A naj­vyšší kňaz sa pýtal, Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 A Ježiš mu od­povedalo: Ja som verej­ne hovoril svetu; ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odovšadiaľ schádzajú Židia, a skryte som nehovoril ničoho. 21 Čo sa mňa pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Vidz, tí vedia, čo som ja po­vedal. 22 A keď to riekol, jeden zo služob­níkov, stojac tam, dal Ježišovi po­hlavok a po­vedal: Či tak od­povedáš naj­vyššiemu kňazovi? 23 Ježiš mu od­povedal: Ak som zle hovoril, do­svedči, čo bolo na mojej reči zlé; ale ak dob­ré, čo ma biješ? 24 Potom ho po­slal An­náš sviazaného ku Kai­fášovi, naj­vyššiemu kňazovi. Petrovo ďaľšie zaprenie.25 A Šimon Peter stál a zo­hrieval sa. A po­vedali mu: Či nie si aj ty z jeho učeníkov? Ale on za­prel a po­vedal: Nie som. 26 A jeden zo sluhov naj­vyššieho kňaza, príbuz­ný toho, ktorému bol Peter odťal to ucho, po­vedal: Či som ťa ja ne­videl s ním tam v za­hrade? 27 Vtedy zase za­prel Peter, a hneď za­spieval kohút. Pán pred Pilátom.28 A tak odviedli Ježiša od Kai­fáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni ne­vošli do prätória, aby sa ne­poškvr­nili, ale aby jed­li barán­ka. 29 Vtedy vy­šiel Pilát von za nimi a po­vedal: Akú žalobu ne­siete proti tomuto človekovi? 30 Od­povedali a riek­li mu: Keby ten­to nebol zle robil, neboli by sme ti ho vy­dali. 31 Vtedy im po­vedal Pilát: Vez­mite ho vy a od­súďte podľa svoj­ho zákona. A Židia mu po­vedali: My ne­smieme ni­koho za­biť. 32 Aby sa na­pl­nilo slovo Ježišovo, ktoré po­vedal dávajúc znamenie, akou sm­rťou mal zo­mrieť. 33 Vtedy zase vošiel Pilát do prätória a za­volal Ježiša a po­vedal mu: Či si ty ten kráľ Židov? 34 Ježiš mu od­povedal: Hovoríš to ty sám od seba, a či ti iní po­vedali o mne? 35 Pilát po­vedal: Či so ja azda Žid? Tvoj vlast­ný národ a naj­vyšší kňazi mi ťa vy­dali. Čo si učinil? 36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto. 37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas. 38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom. 39 Ale máte obyčaj, aby som vám pre­pus­til jed­ného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov? 40 Vtedy zase skrík­li všet­ci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zboj­ník.

RoháčekJán18