RoháčekJán17

Ján

Evanjelium podľa Jána

Veľkňazská modlitba.1 Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba, 2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. 3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta. 4 Ja som ťa os­lávil na zemi; dielo som do­konal, ktoré si mi dal, aby som vy­konal. 5 A teraz ma os­láv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich mne, a za­chovali tvoje slovo. 7 A teraz po­znali, že všet­ko, čo si mi dal, je od teba; 8 lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni prijali a po­znali vprav­de, že som vy­šiel od teba, a uverili, že si ma ty po­slal. 9 Ja prosím za nich, ne­prosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všet­ko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A os­lávený som v nich. 11 A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, za­chovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jed­no jako my. 12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich os­tríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac za­chránil, a ni­kto z nich nezahynul, iba ten syn za­tratenia, aby sa na­pl­nilo Pís­mo. 13 No, teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, na­pl­nenú v sebe. 14 Ja som im dal tvoje slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pre­tože nie sú zo sveta, jako ja nie som zo sveta. 15 Ne­prosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich za­choval od zlého. 16 Zo sveta nie sú, jako ja nie som zo sveta. 17 Po­sväť ich v svojej prav­de! Tvoje slovo je prav­da. 18 Jako si ty mňa po­slal na svet, tak som i ja ich po­slal do sveta. 19 A ja za nich po­sväcujem sám seba, aby aj oni boli po­svätení v prav­de. 20 Ale ne­prosím len za tých­to, ale aj za tých, ktorí majú skr­ze ich slovo uveriť vo mňa, 21 aby boli všet­ci jed­no, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jed­no, aby svet uveril, že si ma ty po­slal. 22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jed­no, jako sme my jed­no, 23 ja v nich a ty vo mne, aby boli do­konalí v jed­no, aby svet vedel, že si ma ty po­slal, a že si ich miloval ako si mňa miloval. 24 Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 25 Spraved­livý Otče, a svet ťa ne­poz­nal, ale ja som ťa po­znal, aj títo po­znali, že si ma ty po­slal. 26 A oznámil som im tvoje meno, a ešte oznámim, aby lás­ka, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.

RoháčekJán17