RoháčekJán15

Ján

Evanjelium podľa Jána

Vinič. Pán prizvukuje milovať sa. Priatelia.1 Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. 2 Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, od­rezuje, a každý, ktorý ne­sie ovocie, čis­tí, aby doniesol viacej ovocia. 3 Vy ste už čis­tí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4 Zo­staňte vo mne a ja vo vás; ako letorast ne­môže niesť ovocie sám od seba, keby nezos­tal na viniči, tak ani vy, keby ste nezos­tali vo mne. 5 Ja som vinič, vy s­te letorasty. Kto zo­stáva vo mne a ja v ňom, ten ne­sie mnoho ovocia, lebo bezo mňa ne­môžete nič robiť. 6 Keby nie­kto nezos­tal vo mne, vy­hodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. 7 Ak zo­stanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, v­tedy si pros­te, čokoľvek chcete, a stane sa vám. 8 Tým je os­lávený môj Otec, aby ste nies­li mnoho ovocia a boli mojimi učeník­mi 9 Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zo­staňte v mojej lás­ke! 10 Ak budete os­tríhať moje pri­kázania, zo­stanete v mojej lás­ke, tak ako som ja os­tríhal pri­kázania svoj­ho Otca a zo­stávam v jeho lás­ke. 11 To som vám hovoril nato, aby moja radosť zo­stala vo vás, a vaša radosť aby sa na­pl­nila. 12 To je moje pri­kázanie, aby ste sa milovali na­vzájom, ako som ja vás miloval. 13 Nad to väčšej lás­ky ne­má ni­kto, než aby nie­kto položil svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem. 15 Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha ne­vie, čo robí jeho pán. Ale vás som na­zval priateľmi, lebo všet­ko to, čo som počul od svoj­ho Ot­ca, oznámil som vám. 16 Nie vy ste si mňa vy­volili, ale ja som si vás vy­volil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a nies­li ovocie, a vaše ovocie aby zo­stávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. 17 To vám pri­kazujem, aby ste sa milovali na­vzájom. Že nie ste zo sveta, preto vás svet nenávidí. Tešiteľ.18 Ak vás svet nenávidí, vedz­te, že mňa prv nenávidel ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlast­né, ale pre­to, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vy­volil zo sveta, pre­to vás svet nenávidí. 20 Pamätaj­te na slovo, ktoré som vám po­vedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prena­sledovali, budú aj vás prena­sledovať. Ak moje slovo za­chovali, za­chovajú aj vaše. 21 Ale to všet­ko vám urobia pre moje meno, pre­tože ne­znajú toho, ktorý ma po­slal. 22 Keby som nebol prišiel, a nebol im hovoril, ne­mali by hriechu, ale teraz ne­majú výhovor­ky zo svoj­ho hriechu. 23 Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môj­ho Ot­ca. 24 Keby som nebol činil medzi nimi skut­kov, ktorých ni­kto iný ne­učinil, ne­mali by hriechu; ale teraz aj videli aj nenávideli i mňa i môj­ho Ot­ca. 25 Ale to preto, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. 26 Ale keď prij­de Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, toho Ducha prav­dy, ktorý vy­chádza od Ot­ca, ten bude svedčiť o mne. 27 A vy tiež svedčíte, pre­tože ste so mnou od počiat­ku.

RoháčekJán15