RoháčekJán14

Ján

Evanjelium podľa Jána

Pán teší svojich učeníkov a pripravuje ich na svoj odchod. Otec.1 Nech sa neľaká vaše srd­ce! Veríte v Boha, ver­te aj vo mňa. 2 V dome môj­ho Otca je mnoho príbyt­kov; keby nebolo tak, po­vedal by som vám to, 3 pre­tože vám idem pri­hotoviť mies­to a keď odídem a pri­hotovím vám mies­to, prij­dem zase a po­beriem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 4 A kam ja idem, viete, aj ces­tu viete. 5 Tomáš mu po­vedal: Pane, ne­vieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť ces­tu? 6 A Ježiš mu po­vedal: Ja som ces­ta i prav­da i život; ni­kto ne­prij­de k Ot­covi, len skr­ze mňa. 7 Keby ste boli mňa po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca; ale odteraz ho znáte aj ste ho videli. 8 Na to mu po­vedal Filip: Pane, ukáž nám Ot­ca, a bude nám do­sť. 9 Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? 10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky. 11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te. 12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skut­ky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svoj­mu Ot­covi. 13 A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec os­lávený v Synovi. 14 Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Ak ma milujete... Tešiteľ.15 Ak ma milujete, os­tríhaj­te moje pri­kázania, 16 a ja požiadam Ot­ca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17 toho Ducha prav­dy, ktorého svet ne­môže prijať, pre­tože ho ne­vidí ani ho ne­zná. Ale vy ho znáte, pre­tože pre­býva u vás a bude vo vás. 18 Ne­opus­tím vás, aby ste boli sirotami, prij­dem k vám. 19 Ešte krát­ku chvíľu, a svet ma viacej ne­uvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 20 Toho dňa vy po­znáte, že ja som vo svojom Ot­covi a vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje pri­kázania a os­tríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môj­ho Ot­ca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. 22 Na to mu po­vedal Júdas, nie ten Iškari­ot­ský: Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? 23 Ježiš od­povedal a riekol mu: Keď ma nie­kto miluje, ten bude os­tríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prij­deme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24 Kto ma ne­miluje, ten neostríha mojich slov. A slovo ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma po­slal, Ot­covo. 25 Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. 26 Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás na­učí všet­kému a pri­pomenie vám všet­ko, čo som vám po­vedal. 27 Po­koj vám zanechávam, svoj po­koj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srd­ce ani ne­strachuje! 28 Počuli ste, že som vám ja po­vedal: Idem a zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som po­vedal: Idem k Ot­covi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A po­vedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. 30 Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a ne­má na mne ničoho; 31 ale aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, a že jako mi pri­kázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme od­tiaľto!

RoháčekJán14