RoháčekJán13

Ján

Evanjelium podľa Jána

Umývanie nôh.1 A pred sviat­kom Veľkej noci vediac Ježiš, že prišla jeho hodina, aby prešiel z tohoto sveta k Ot­covi, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do kon­ca ich miloval. 2 A pri večeri, keď už bol diabol vložil do srd­ca Judáša Šimona Iškari­ot­ského, aby ho zradil, 3 vediac Ježiš, že mu dal Otec všet­ko do rúk, a že vy­šiel od Boha a ide k Bohu, 4 vstal od večere, složil rúcho a vez­múc zás­teru opásal sa. 5 Po­tom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zás­terou, ktorou bol opásaný. 6 A keď prišiel k Šimonovi Pet­rovi, ten mu po­vedal: Pane, ty umývaš moje nohy? 7 Ježiš od­povedal a riekol mu: Čo ja robím, ty ne­vieš teraz, ale po­tom zvieš. 8 A Peter mu po­vedal: Nebudeš ni­kdy myť mojich nôh až na veky! Ale Ježiš mu od­povedal: Keď ťa ne­umyjem, ne­máš so mnou dielu. 9 Na to mu po­vedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky aj hlavu. 10 Ježiš mu riekol: Ten, kto je umytý, ne­pot­rebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čis­tý. Aj vy ste čis­tí, ale nie všet­ci. 11 Lebo znal svoj­ho zrad­cu a preto po­vedal: Nie všet­ci ste čis­tí. 12 A po­tom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a po­vedal im: Či viete, čo som vám učinil? 13 Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dob­re hovoríte, lebo som. 14 Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. 15 Lebo som vám dal prí­klad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili. 16 Ameň, ameň vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani po­sol nie je väčší ako ten, kto ho po­slal. 17 Ak to viete, blaho­slavení ste, keď to aj činíte. 18 Nehovorím o vás o všet­kých; ja viem, ktorých som si vy­volil, ale aby sa na­pl­nilo pís­mo: Ten, ktorý jie môj chlieb, po­z­dvihol proti mne svoju pätu. 19 Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. 20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som po­slal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa po­slal. Pán predpovedá zradu.21 Keď to po­vedal Ježiš, za­chvel sa v duchu a osvedčil a po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. 22 Vtedy po­zerali učeníci jeden na druhého v roz­pakoch, o kom to hovorí. 23 A jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš, súc za stolom bol opretý na hrudi Ježišovej; 24 teda tomu dal Šimon Peter náveštie, aby sa opýtal, kto by to bol, o kom to hovorí? 25 A on pri­vinúc sa k hrudi Ježišovej po­vedal mu: Pane, kto je to? 26 A Ježiš od­povedal: Ten je, komu ja omočím skyvu ­chleba a dám mu. A omočiac skyvu dal Judášovi Šimona Iškari­ot­ského. 27 A hneď po tej skyve vstúpil do neho satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rých­le. 28 Ale tomu ni­ktorý zo spolustolujúcich ne­porozumel, načo mu to povedal; 29 lebo nie­ktorí sa dom­nievali, pre­tože mal Judáš mešec, že mu hovorí Ježiš: Na­kúp toho, čo po­trebujeme k sviat­ku, alebo aby dal niečo chudob­ným. 30 A keď vzal skyvu, hneď vy­šiel, a bola noc. Pán oslávený. Jeho odchod. Nové prikázanie.31 A keď vy­šiel, po­vedal Ježiš: Teraz je os­lávený Syn človeka, a Bôh je os­lávený v ňom. 32 Ak je Bôh os­lávený v ňom, aj Bôh jeho os­lávi sám v sebe, a hneď ho os­lávi. 33 Deti, ešte krát­ku ch­víľu som s vami. Budete ma hľadať, a jako som po­vedal Židom, že ta, kam ja idem, vy ne­môžete prij­sť, i vám teraz hovorím. 34 Nové pri­kázanie vám dávam - aby ste sa milovali na­vzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali na­vzájom. 35 Po tom po­znajú všet­ci, že ste moji učeníci, keď budete mať lás­ku medzi sebou. Pán predpovedá, že ho Peter zaprie.36 A Šimon Peter mu po­vedal: Pane, kam ideš? Ježiš mu od­povedal: Kam idem, ne­môžeš teraz ísť za mnou, ale ne­skoršie poj­deš za mnou. 37 Peter mu po­vedal: Pane, prečo ne­môžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba! 38 Ježiš mu od­povedal: Svoj život položíš za mňa? Ameň, ameň ti hovorím, že nezaspieva kohút, až ma tri razy za­prieš.

RoháčekJán13