RoháčekJakubov2,14

Jakubov 2:14

Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť?


Verš v kontexte

13 Lebo súd bude nemilosrdný tomu, kto ne­učinil milo­sr­den­stva. Milo­sr­den­stvo sa chváli proti súdu. 14 Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť? 15 A keby brat alebo ses­tra boli na­hí a ne­mali by den­ného po­kr­mu,

späť na Jakubov, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Čo to pros­peje, moji bratia, keď nie­kto hovorí, že má vieru, a ne­má skut­kov? Či ho azda tá viera môže spasiť?

Evanjelický

14 Čo je plat­né, bratia moji, keď nie­kto po­vie, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho (takáto) viera môže spasiť?

Ekumenický

14 Čo osoží, bratia moji, ak nie­kto hovorí, že má vieru, ale ne­má skut­ky? Či ho môže taká viera spasiť?

Bible21

14 K če­mu to je, bratři mo­ji, když někdo tvrdí, že má ví­ru, ale ne­pro­je­vuje se to skutky? Copak ho ta­ková ví­ra za­chrání?