RoháčekIzaiáš59,8

Izaiáš 59:8

Ces­ty po­koja ne­znajú, ani niet súdu v ich šľapajach; svoje chod­níky si porobili krivé: ktokoľvek by išiel po niek­torom z nich, ne­poz­ná po­koja.


Verš v kontexte

7 Ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa vy­liať ne­vin­nú krv; ich myšlien­ky myšlienkami ne­právos­ti, spus­tošenie a skrúšenie na ich ces­tách. 8 Ces­ty po­koja ne­znajú, ani niet súdu v ich šľapajach; svoje chod­níky si porobili krivé: ktokoľvek by išiel po niek­torom z nich, ne­poz­ná po­koja. 9 Pre­to je ďaleko od nás súd, a spraved­livosť nás nedos­tihuje. Čakáme na svet­lo, a hľa, tma, na nejaký zá­blesk, chodíme v mrákavách.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

8 Ces­ty po­koja ne­znajú, ani niet súdu v ich šľapajach; svoje chod­níky si porobili krivé: ktokoľvek by išiel po niek­torom z nich, ne­poz­ná po­koja.

Evanjelický

8 Ces­tu po­koja ne­poz­najú a v ich stopách nieto práva; chodia krivými chod­ník­mi, ni­kto ne­poz­ná po­koj, kto po nich kráča.

Ekumenický

8 Ne­poz­najú ces­tu po­koja, niet práva v ich na­predovaní. Svoje chod­níky si po­krivili, kto po nich kráča, ne­poz­ná po­koj.

Bible21

8 Ces­tu poko­je vůbec neznají, v je­jich stopách je jen bezpráví. Své stez­ky pokrou­ti­li natolik, že tudy kráčející pokoj ne­znají.