RoháčekIzaiáš59,18

Izaiáš 59:18

Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily.


Verš v kontexte

17 A ob­liekol spraved­livosť ako pan­cier a leb­ku spasenia položil na svoju hlavu, ob­liekol sa v rúcho po­msty jako v sukňu a od­ial sa hor­livosťou jako plášťom. 18 Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily. 19 A tak sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a od východu sl­n­ca jeho slávy. Keď prij­de protiv­ník hoci jako rieka, Duch Hos­podinov ho zaženie.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

18 Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily.

Evanjelický

18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu.

Ekumenický

18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky.

Bible21

18 Jak si za­s­luhují, tak jim odplatí, hněv má pro pro­tivníky, odpla­tu pro soky;i os­t­rovům odplatí, jak si za­s­louží.