RoháčekIzaiáš53,6

Izaiáš 53:6

My všet­ci sme zblúdili jako ov­ce; každý z nás sme sa ob­rátili na svoju vlast­nú ces­tu, a Hos­podin uvalil na neho ne­právosť všet­kých nás.


Verš v kontexte

5 A on bol smr­teľne ranený pre naše pre­stúpenia, zdr­tený pre naše ne­právos­ti; kázeň nášho po­koja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. 6 My všet­ci sme zblúdili jako ov­ce; každý z nás sme sa ob­rátili na svoju vlast­nú ces­tu, a Hos­podin uvalil na neho ne­právosť všet­kých nás. 7 Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dob­rovoľne a ne­ot­voril svojich úst; vedený bol ako baránok na za­bitie a zanemel ako ov­ca, k­torá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a ne­ot­voril svojich úst.

späť na Izaiáš, 53

Príbuzné preklady Roháček

6 My všet­ci sme zblúdili jako ov­ce; každý z nás sme sa ob­rátili na svoju vlast­nú ces­tu, a Hos­podin uvalil na neho ne­právosť všet­kých nás.

Evanjelický

6 My všet­ci sme blúdili ako ov­ce, všet­ci sme chodili vlast­nou ces­tou. Hos­podin spôsobil, aby ho za­siah­la ne­právosť všet­kých nás.

Ekumenický

6 Všet­ci sme blúdili ako ov­ce, každý išiel svojou ces­tou, ale Hos­podin na neho uvalil ne­právos­ti nás všet­kých.

Bible21

6 My všich­ni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou ces­tu obrátil, Hospodin ale uva­lil na nějpro­vinění nás všech.