RoháčekIzaiáš44,25

Izaiáš 44:25

marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;


Verš v kontexte

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci; 25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo; 26 staviam pevne slovo svoj­ho služob­níka, aby stálo, a radu svojich po­slov vy­konávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obyd­lený! a o mes­tách Júdových: Budú vy­stavené! A jeho spus­tošeniny z­nova vybudujem;

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;

Evanjelický

25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.

Ekumenický

25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.

Bible21

25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,