RoháčekIzaiáš44,24

Izaiáš 44:24

Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci;


Verš v kontexte

23 Plesaj­te, nebesia, lebo to učinil Hos­podin! Po­krikuj­te radost­ne, spodiny zeme! Jasaj­te s plesotom, vr­chy, hora i všet­ky stromy, k­toré sú v nej, lebo Hos­podin vy­kúpil Jakoba a v Iz­raelovi sa nád­her­ne os­lávil! 24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci; 25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci;

Evanjelický

24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.

Ekumenický

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha?

Bible21

24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám,