RoháčekIzaiáš40,21

Izaiáš 40:21

Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme?


Verš v kontexte

20 Chudob­ný si vy­berie za obeť po­z­dvi­hnutia drevo, ktoré ne­prách­niveje a vyhľadá si múd­reho remesel­níka, aby mu postavil rytinu, ktorá by sa ne­poh­la. 21 Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme? 22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia jako kobyl­ky; on rozp­re­strel nebesia ako ten­ké tkanivo a roz­tiahol ich ako stánok na bývanie,

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

21 Či ne­viete, či ste ne­počuli, či vám nebolo zves­tované od počiat­ku, či nerozumiete zá­kladom zeme?

Evanjelický

21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme?

Ekumenický

21 Ne­viete to? Ne­počuli ste to? Nebolo vám to zves­tované od počiat­ku? Ne­pochopili ste založenie zeme?

Bible21

21 Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od za­ložení země ne­ro­zumí­te?