RoháčekIzaiáš38,1

Izaiáš 38:1

V tých dňoch onemoc­nel Ezechiáš na sm­rť. A prišiel k nemu Izai­áš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Usporiadaj svoj dom, lebo zo­mrieš a nebudeš žiť.


Verš v kontexte

1 V tých dňoch onemoc­nel Ezechiáš na sm­rť. A prišiel k nemu Izai­áš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Usporiadaj svoj dom, lebo zo­mrieš a nebudeš žiť. 2 A Ezechiáš ob­rátil svoju tvár ku stene a mod­lil sa Hos­podinovi 3 a po­vedal: Prosím, ó, Hos­podine, roz­pomeň sa na to, že som chodil pred tebou v prav­de a celým srd­com a činil som to, čo je dob­ré v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

1 V tých dňoch onemoc­nel Ezechiáš na sm­rť. A prišiel k nemu Izai­áš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Usporiadaj svoj dom, lebo zo­mrieš a nebudeš žiť.

Evanjelický

1 V tých dňoch Chiz­kija ochorel na sm­rť. Prišiel k nemu prorok Izai­áš, syn Ámócov, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku svoj dom, lebo zo­mrieš, ne­os­taneš nažive.

Ekumenický

1 V tých dňoch Chiz­kija smr­teľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to hovorí Hos­podin: Vy­daj nariadenia svoj­mu domu, lebo zo­mrieš, ne­os­taneš nažive!

Bible21

1 V té době Eze­chiáš na smrt one­mo­cněl. Pro­rok Iza­iáš, syn Amo­sův, jej navštívil a ře­kl mu: „To­to praví Hos­po­din: Dej své věci do pořádku, pro­tože umřeš; ne­u­z­dravíš se.“