RoháčekHozeáš9

Hozeáš

Prijdú dni navštívenia. Blúdi prorok i ľud.1 Neraduj sa, Iz­raelu, na plesot ako národy, lebo smil­níš od­chádzajúc od svoj­ho Boha; miluješ mzdu za smils­tvo na všet­kých hum­nách obil­ných. 2 Hum­no ani vín­ny preš ich nebude pásť, a vín­na šťava im zlyhá. 3 Nebudú bývať v zemi Hos­podinovej, ale Ef­raim sa na­vráti do Egypta, a v As­sýrii budú jesť nečis­té. 4 Nebudú liať Hos­podinovi vína v obeť, ani mu nebudú príjem­né ich bit­né obeti; budú im ako chlieb smútiacich za mŕtvym; všet­ci, ktorí by ho jed­li, zanečis­tia sa, lebo ich chlieb je pre ich duše, ne­voj­de do domu Hos­podinov­ho. 5 Čo budete robiť na deň sláv­nos­ti a na deň sviat­ku Hos­podinov­ho? 6 Lebo hľa, odídu ta pre zkazu; Egypt ich shromaždí, Mem­fis ich po­hrobí; čo do žiadúcnych vecí ich strieb­ra, pr­hľava ich do­stane do majet­ku; bod­liak bude v ich stánoch. 7 Prij­dú dni navštívenia, prij­dú dni od­platy, po­zná Iz­rael. Prorok mu je blázon, po­mätenec muž ducha - pre množs­tvo tvojej ne­právos­ti a pre mnohé útočiace ne­priateľs­tvo. 8 Po­zorujúcim strážcom bol Efraim u môj­ho Boha. A teraz prorok? Osíd­lom vtáčnika na všet­kých jeho ces­tách, útočné ne­priateľs­tvo v dome jeho Boha. 9 Hl­boko sa porušili jako za dní Gibee; roz­pamätá sa na ich ne­právosť; navštívi ich hriechy. 10 Jako hroz­ná na púšti som našiel Iz­raela, jako pr­vé ovocie na fíku v jeho pr­votine som videl vašich ot­cov, ale oni prišli k Bál­pe­orovi a nazarej­sky sa od­dali tej haneb­nos­ti a stali sa mrz­kosťou jako aj ich lás­ka. 11 Čo do Ef­rai­ma, ich sláva zaletí jako vták na toľko, že nebude pôrodu ani tehoten­stva ani počatia. 12 Lebo ak vy­chovajú svojich synov, osirotím ich, takže nebude človeka, lebo aj beda im, keď uhnem od nich. 13 Ef­raim, ako vidím u Týru, je za­sadený na k­rás­nej nive; ale Ef­raim vyviesť svojich synov k vrahovi. 14 Daj im Hos­podine, lež čo dáš? Daj im po­trat­né lono a vy­sch­lé pr­sia. 15 Všet­ka ich nešľachet­nosť je v Gil­gale, lebo tam som ich vzal v nenávisť; pre zlosť ich skut­kov ich zaženiem zo svoj­ho domu; nebudem ich viacej milovať; všet­ky ich kniežatá sú s­pur­ní odpadlíci. 16 Ef­raim bude zbitý; ich koreň uschne; nedonesú ovocia; lebo aj keby splodily, po­bijem to, čo bude najžiadúc­nejšie ich lona. 17 Môj Bôh ich za­vrh­ne, lebo ho ne­pos­lúchajú, a budú tulák­mi medzi národami.

RoháčekHozeáš9