RoháčekHozeáš1,1

Hozeáš 1:1

Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Jo­asa, kráľa Iz­raelov­ho.


Verš v kontexte

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Jo­asa, kráľa Iz­raelov­ho. 2 Na počiat­ku, keď hovoril Hos­podin Hozeášom, riekol Hos­podin Hozeášovi: Idi, vez­mi si ženu, ­kles­lú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo ne­studate smil­ní táto zem ne­na­sledujúc Hos­podina. 3 A Išiel a vzal si Gomer, dcéru Dib­lai­ma, a počnúc porodila mu syna.

späť na Hozeáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Jo­asa, kráľa Iz­raelov­ho.

Evanjelický

1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Ozeášovi, synovi Beériho, za čias jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Áchaza a Chiz­kiju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Joášov­ho.

Ekumenický

1 Slovo Hos­podina, ktoré pre­hovorilo k Ozeášovi, synovi Bériho, v období jud­ských kráľov Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju a v čase iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóašov­ho.

Bible21

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Ozeáš, syn Beéri­ho, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše a za vlá­dy iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova.