RoháčekHozeáš1

Hozeáš

Prorok ukazuje zvláštnym spôsobom modlárstvo Izraelovo. Smilná Gomer. Jizreel.1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi, synovi Bériho, za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových a za dní Jeroboáma, syna Jo­asa, kráľa Iz­raelov­ho. 2 Na počiat­ku, keď hovoril Hos­podin Hozeášom, riekol Hos­podin Hozeášovi: Idi, vez­mi si ženu, ­kles­lú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo ne­studate smil­ní táto zem ne­na­sledujúc Hos­podina. 3 A Išiel a vzal si Gomer, dcéru Dib­lai­ma, a počnúc porodila mu syna. 4 A Hos­podin mu riekol: Na­zvi jeho meno Jiz­reel, lebo ešte niečo málo, a navštívim krv Jiz­reela na dome Jehu-va a učiním priet­rž kráľov­stvu domu Iz­raelov­ho. 5 A stane sa toho dňa, že polámem lučište Iz­raelovo v údolí Jiz­reela. Ló-rucháma a Ló-ammi.6 A zase počala a porodila dcéru. A riekol mu: Na­zvi jej meno: Ló-rucháma, lebo sa už viacej nezľutujem nad domom Iz­raelovým, aby som im niečo od­pus­til. 7 Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a za­chránim ich Hos­podinom, ich Bohom, a nezach­ránim ich lučišťom ani mečom ani voj­nou, koňmi alebo jazd­cami. 8 A keď od­lúčila Ló-ruchámu, počala a porodila syna. 9 A riekol: Na­zvi jeho meno Ló-am­mi, lebo vy nie ste mojím ľudom, a ja nebudem vaším Bohom. 10 Avšak bude počet synov Iz­raelových ako pies­ku mora, ktorý sa nedá ani zmerať ani spočítať, a stane sa, že na mies­te, kde im bolo po­vedané: Vy nie s­te mojím ľudom, po­vie sa im: Synovia sil­ného Boha živého. 11 A synovia Júdovi a synovia Iz­raelovi budú shromaždení do­ved­na, a ustanovia si jed­nu hlavu a vy­j­dú hore zo zeme, lebo veľký bude deň Jiz­reela.

RoháčekHozeáš1