RoháčekHaggeus1,2

Haggeus 1:2

Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov.


Verš v kontexte

1 Druhého roku kráľa Dária, šies­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea na Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, jud­ského voj­vodu, a na Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov. 3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac:

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať Hos­podinov dom.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“