RoháčekHaggeus1,15

Haggeus 1:15

dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.


Verš v kontexte

13 Vtedy po­vedal Hag­ge­us, po­sol Hos­podinov, v po­sols­tve Hos­podinovom ľudu a riekol: Ja som s vami, hovorí Hos­podin. 14 A Hos­podin zo­budil ducha Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, voj­vodu Júdov­ho, i ducha Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, i ducha všet­kého ostat­ku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hos­podina Zá­stupov, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

Evanjelický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Ekumenický

15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

Bible21

15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,