Roháček1. Mojžišova9,17

1. Mojžišova 9:17

Genesis

A Bôh po­vedal No­achovi: Toto je tedy znamením sm­luvy, ktorú som po­stavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi.


Verš v kontexte

16 A dúha bude na ob­laku, a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú sm­luvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi. 17 A Bôh po­vedal No­achovi: Toto je tedy znamením sm­luvy, ktorú som po­stavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. 18 A synovia No­achovi, ktorí vy­šli z korábu, boli: Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 A Bôh po­vedal No­achovi: Toto je tedy znamením sm­luvy, ktorú som po­stavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi.

Evanjelický

17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.

Ekumenický

17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.

Bible21

17 Bůh No­emovi ře­kl: „To­to je zna­mení smlou­vy, kte­rou jsem uči­nil s veškerým tvor­stvem na zemi.“