Roháček1. Mojžišova28,16

1. Mojžišova 28:16

Genesis

A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom!


Verš v kontexte

15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kam­koľvek poj­deš, a na­vrátim ťa do tej­to zeme, lebo ťa ne­opus­tím, do­kiaľ len ne­vykonám toho, čo som ti hovoril. 16 A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom! 17 A bál sa a po­vedal: Aké strašné je toto mies­to! Toto nie je iné ako dom Boží, a toto je brána nebies.

späť na 1. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jakob sa pre­budil zo svoj­ho sna a po­vedal: Na­ozaj je Hos­podin na tom­to mies­te, a ja som ne­vedel o tom!

Evanjelický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj Hos­podin je na tom­to mies­te, a ja som o tom ne­vedel.

Ekumenický

16 Keď sa Jákob pre­budil zo spán­ku, po­vedal: Na­ozaj, Hos­podin je na tom­to mies­te, ja som to ne­vedel.

Bible21

16 Jákob se pro­bu­dil a zvo­lal: „­Na tom­to místě je oprav­du Hos­po­din – a já jsem to nevěděl!“