Roháček1. Mojžišova27,34

1. Mojžišova 27:34

Genesis

Keď počul Ezav slová svoj­ho ot­ca, skríkol velikým krikom a hor­kým prenáram­ne a po­vedal svoj­mu ot­covi: Požeh­naj i mňa, môj otče!


Verš v kontexte

33 Vtedy sa zľakol Izák prenáram­ne a po­vedal: Kde kto je to, ktorý ulovil zverinu a doniesol mi? A ja som jedol zo všet­kého prv ako si prišiel, a požeh­nal som ho, aj bude požeh­naný! 34 Keď počul Ezav slová svoj­ho ot­ca, skríkol velikým krikom a hor­kým prenáram­ne a po­vedal svoj­mu ot­covi: Požeh­naj i mňa, môj otče! 35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

34 Keď počul Ezav slová svoj­ho ot­ca, skríkol velikým krikom a hor­kým prenáram­ne a po­vedal svoj­mu ot­covi: Požeh­naj i mňa, môj otče!

Evanjelický

34 Keď Ézav počul slová svoj­ho ot­ca, na­hlas a tr­p­ko vy­kríkol; svoj­mu ot­covi po­vedal: Požeh­naj i mňa, otče môj.

Ekumenický

34 Keď Ézav počul ot­cove slová, začal moc­ne a roz­tr­pčene kričať a naliehať na svoj­ho ot­ca: Otec môj, požeh­naj aj mňa!

Bible21

34 Když Ezau us­lyšel slova svého ot­ce, dal se do hroz­ného křiku a s ne­smírnou hořkostí žádal ot­ce: „Požeh­nej mně! Mně také, otče můj!“