Roháček1. Mojžišova27,31

1. Mojžišova 27:31

Genesis

A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša!


Verš v kontexte

30 A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu. 31 A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša! 32 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

31 A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša!

Evanjelický

31 Aj on pri­pravil po­chúťku a priniesol ju ot­covi. A po­vedal svoj­mu ot­covi: Otče môj, vstaň a zajedz si z úlov­ku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

Ekumenický

31 On tiež pri­pravil obľúbené jed­lo, priniesol ho ot­covi a po­vedal: Otec môj, vstaň a najedz sa z úlovku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať.

Bible21

31 Také on připravil po­choutku a při­ne­sl ji své­mu otci se slovy: „Vstaň, otče, a jez z úlovku svého sy­na, abys mi pro­to s chutí požehnal.“