Roháček1. Mojžišova27,30

1. Mojžišova 27:30

Genesis

A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu.


Verš v kontexte

29 Nech ti slúžia národy a klaňajú sa ti ľudia! Buď pánom svojim bratom, a nech sa ti klaňajú synovia tvojej mat­ky! Ten, kto by ti zlorečil, nech je zlorečený, a ten, kto by ti žeh­nal, nech je požehnaný! 30 A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu. 31 A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

30 A stalo sa hneď, ako pre­stal Izák žeh­nať Jakoba, len priam čo bol vy­šiel Jakob od Izáka, svoj­ho ot­ca, že prišiel Ezav, jeho brat, zo svoj­ho lovu.

Evanjelický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va vy­šiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu.

Ekumenický

30 Len čo Izák požeh­nal Jákoba a sot­va Jákob vy­šiel od otca Izáka, už z lovu pri­chádzal jeho brat Ézav.

Bible21

30 A vtom, jakmi­le Izák Jáko­bovi požeh­nal, právě když Jákob vy­šel od svého otce Izáka, vrá­til se jeho bra­tr Ezau z lovu.