Roháček1. Mojžišova26,7

1. Mojžišova 26:7

Genesis

Ale mužovia toho mies­ta sa pýtali po jeho žene, a vravel: To je moja ses­tra. Lebo sa bál po­vedať: Moja žena. Aby ma v­raj nezabili mužovia toho mies­ta pre Rebeku, lebo bola krás­neho vzoz­renia.


Verš v kontexte

6 A tak býval Izák v Geráre. 7 Ale mužovia toho mies­ta sa pýtali po jeho žene, a vravel: To je moja ses­tra. Lebo sa bál po­vedať: Moja žena. Aby ma v­raj nezabili mužovia toho mies­ta pre Rebeku, lebo bola krás­neho vzoz­renia. 8 A stalo sa, keď tam už býval nejaký čas, že Abimelech, kráľ Filištínov, vy­zeral z obloka a videl a hľa, Izák sa po­ih­rával s Rebekou, svojou ženou.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale mužovia toho mies­ta sa pýtali po jeho žene, a vravel: To je moja ses­tra. Lebo sa bál po­vedať: Moja žena. Aby ma v­raj nezabili mužovia toho mies­ta pre Rebeku, lebo bola krás­neho vzoz­renia.

Evanjelický

7 Keď sa mužovia toh­to mes­ta pýtali na jeho ženu, po­vedal: Je to moja ses­tra. Bál sa po­vedať: Je to moja žena; mys­lel si: Aby ma mužovia toho mies­ta nezabili pre Rebeku, keďže je krás­na na po­hľad.

Ekumenický

7 Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, po­vedal: To je moja ses­tra. Bál sa totiž pri­znať, že je to jeho manžel­ka. Uvažoval tak­to: Tunajší muži ma môžu pre Rebeku za­biť, lebo je veľmi pek­ná.

Bible21

7 Když se ho tamější muži vy­ptáva­li na jeho ženu, od­po­věděl: „Je to má sestra.“ Bál se to­tiž říci: „Je to má žena,“ ne­boť si po­mys­lel: „A­by mě snad zdejší muži kvů­li Re­be­ce nezabili.“ Byla to­tiž vel­mi krásná.