Roháček1. Mojžišova26,30

1. Mojžišova 26:30

Genesis

A učinil im hos­tinu, a jed­li a pili.


Verš v kontexte

29 že nám ne­urobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedot­kli a jako sme ti ne­urobili iba dob­ré a pre­pus­tili sme ťa v po­koji, ty, teraz požeh­naný Hos­podinov. 30 A učinil im hos­tinu, a jed­li a pili. 31 Po­tom vstali skoro ráno a pri­sahali druh druhovi, a Izák ich pre­pus­til, a od­išli od neho v po­koji.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

30 A učinil im hos­tinu, a jed­li a pili.

Evanjelický

30 Vtedy im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili.

Ekumenický

30 Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili.

Bible21

30 Vy­stro­jil jim tedy hosti­nu a jedli a pi­li.