Roháček1. Mojžišova26,29

1. Mojžišova 26:29

Genesis

že nám ne­urobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedot­kli a jako sme ti ne­urobili iba dob­ré a pre­pus­tili sme ťa v po­koji, ty, teraz požeh­naný Hos­podinov.


Verš v kontexte

28 A po­vedali: Vidíme zrej­me, že je Hos­podin s tebou, a po­vedali sme si: Nechže je prísaha medzi na­mi, medzi mami a medzi tebou, a učiníme s tebou sm­luvu, 29 že nám ne­urobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedot­kli a jako sme ti ne­urobili iba dob­ré a pre­pus­tili sme ťa v po­koji, ty, teraz požeh­naný Hos­podinov. 30 A učinil im hos­tinu, a jed­li a pili.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

29 že nám ne­urobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedot­kli a jako sme ti ne­urobili iba dob­ré a pre­pus­tili sme ťa v po­koji, ty, teraz požeh­naný Hos­podinov.

Evanjelický

29 že nám ne­urobíš nič zlého, ako sme ani my tebe ne­ub­lížili, len dob­ré sme ti pre­ukazovali a pre­pus­tili sme ťa v po­koji. Ty si teraz požeh­naný Hos­podinov.

Ekumenický

29 že nám ne­ub­lížiš, ako sme ti ani my ne­ub­lížili. Veď sme ti pre­ukazovali len dob­ro a pre­pus­tili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hos­podinov požeh­naný.

Bible21

29 že nám ne­u­děláš nic zlého, tak jako jsme se my ne­do­tkli tebe a pro­kazova­li ti pou­ze dob­ro­diní a pro­pusti­li tě v poko­ji. Jsi pře­ce Hos­po­dinův požehnaný!“