Roháček1. Mojžišova26,26

1. Mojžišova 26:26

Genesis

Po­tom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzat, jeho priateľ, a Fíkol, knieža jeho voj­ska.


Verš v kontexte

25 A vy­stavil tam ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo a tam tiež postavil svoj stán, a služob­níci Izákovi tam vy­kopali studňu. 26 Po­tom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzat, jeho priateľ, a Fíkol, knieža jeho voj­ska. 27 A Izák im po­vedal: Prečo ste prišli ku mne, keď ma nenávidíte a za­hnali ste ma od seba?

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

26 Po­tom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzat, jeho priateľ, a Fíkol, knieža jeho voj­ska.

Evanjelický

26 Tu k nemu prišiel Abímelech z Geráru so svojím priateľom Achuzatom a so svojím voj­vod­com Píchólom.

Ekumenický

26 Prišiel k nemu Abímelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuz­zat a veliteľ jeho voj­ska Píkol.

Bible21

26 Teh­dy k ně­mu přišel z Ge­ra­ru Abi­me­lech se svým po­bočníkem Achuza­tem a s ve­li­te­lem svého voj­s­ka Píko­lem.