Roháček1. Mojžišova26,25

1. Mojžišova 26:25

Genesis

A vy­stavil tam ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo a tam tiež postavil svoj stán, a služob­níci Izákovi tam vy­kopali studňu.


Verš v kontexte

24 A v tú noc sa mu ukázal Hos­podin a riekol: Ja som Bôh Ab­raháma, tvoj­ho ot­ca; neboj sa, lebo ja som s tebou a požeh­nám ťa a rozm­nožím tvoje semeno pre Ab­raháma, svoj­ho služob­níka. 25 A vy­stavil tam ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo a tam tiež postavil svoj stán, a služob­níci Izákovi tam vy­kopali studňu. 26 Po­tom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzat, jeho priateľ, a Fíkol, knieža jeho voj­ska.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

25 A vy­stavil tam ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo a tam tiež postavil svoj stán, a služob­níci Izákovi tam vy­kopali studňu.

Evanjelický

25 Po­stavil tam ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo; tam si roz­ložil stan. Izákovi sluhovia tam vy­kopali studňu.

Ekumenický

25 Izák tam po­stavil ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno. Tam si roz­ložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vy­kopali studňu.

Bible21

25 Po­stavil tam tedy ol­tář a vzýval Hos­po­di­novo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izá­kovi služebníci tam vy­kopa­li studnu.