Roháček1. Mojžišova26,2

1. Mojžišova 26:2

Genesis

Lebo sa mu bol ukázal Hos­podin a riekol mu: Ne­od­chádzaj dolu do Egyp­ta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti po­viem.


Verš v kontexte

1 A po­vs­tal v zemi hlad, mimo tam­toho pr­vého hladu, ktorý bol za dňov Ab­rahámových, a Izák od­išiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára. 2 Lebo sa mu bol ukázal Hos­podin a riekol mu: Ne­od­chádzaj dolu do Egyp­ta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti po­viem. 3 Bývaj v tej­to zemi jako po­hos­tín, a budem s tebou a požeh­nám ťa, lebo tebe a tvoj­mu semenu dám všet­ky tieto zeme a po­stavím prísahu, ktorú som pri­sahal Ab­rahámovi, tvoj­mu ot­covi.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo sa mu bol ukázal Hos­podin a riekol mu: Ne­od­chádzaj dolu do Egyp­ta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti po­viem.

Evanjelický

2 Zjavil sa mu Hos­podin a riekol: Nechoď do Egyp­ta, os­taň v krajine, o ktorej ti po­viem.

Ekumenický

2 Zjavil sa mu Hos­podin a po­vedal: Nechoď do Egyp­ta, zo­staň v krajine, o ktorej ti po­viem.

Bible21

2 Ukázal se mu to­tiž Hos­po­din a ře­kl: „Ne­se­stu­puj do Egyp­ta! Usaď se v ze­mi, kte­rou ti určím.