Roháček1. Mojžišova26,14

1. Mojžišova 26:14

Genesis

A mal stádo drob­ného dobyt­ka a stádo rožného stat­ku a služob­nej čeľade mnoho, a pre­to mu závideli Filištíni.


Verš v kontexte

13 A človek narás­tol veľký a pro­spieval viacej a viacej a rás­tol tak, až bol veľmi veliký. 14 A mal stádo drob­ného dobyt­ka a stádo rožného stat­ku a služob­nej čeľade mnoho, a pre­to mu závideli Filištíni. 15 A všet­ky stud­ne, ktoré boli vy­kopali sluhovia jeho otca za dní Ab­raháma, jeho ot­ca, za­hádzali Filištíni a za­pl­nili ich zemou.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

14 A mal stádo drob­ného dobyt­ka a stádo rožného stat­ku a služob­nej čeľade mnoho, a pre­to mu závideli Filištíni.

Evanjelický

14 Mal stáda oviec a dobyt­ka i mnoho služob­níc­tva, takže mu Filištín­ci závideli.

Ekumenický

14 Vlast­nil stáda oviec, dobyt­ka a počet­né služob­níc­tvo. Pre­to mu Filištín­ci závideli.

Bible21

14 Měl stáda bravu, stáda sko­tu a početné služebnictvo. Pro­to mu Fi­lištíni za­ča­li závi­dět.