Roháček1. Mojžišova26,1

1. Mojžišova 26:1

Genesis

A po­vs­tal v zemi hlad, mimo tam­toho pr­vého hladu, ktorý bol za dňov Ab­rahámových, a Izák od­išiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára.


Verš v kontexte

1 A po­vs­tal v zemi hlad, mimo tam­toho pr­vého hladu, ktorý bol za dňov Ab­rahámových, a Izák od­išiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára. 2 Lebo sa mu bol ukázal Hos­podin a riekol mu: Ne­od­chádzaj dolu do Egyp­ta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti po­viem. 3 Bývaj v tej­to zemi jako po­hos­tín, a budem s tebou a požeh­nám ťa, lebo tebe a tvoj­mu semenu dám všet­ky tieto zeme a po­stavím prísahu, ktorú som pri­sahal Ab­rahámovi, tvoj­mu ot­covi.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

1 A po­vs­tal v zemi hlad, mimo tam­toho pr­vého hladu, ktorý bol za dňov Ab­rahámových, a Izák od­išiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára.

Evanjelický

1 V krajine však na­stal hlad - iný než pr­vý hlad, ktorý bol za čias Ab­rahámových - pre­to Izák od­išiel do Geráru k filištín­skemu kráľovi Abímelechovi.

Ekumenický

1 V krajine na­stal hlad, no iný, ako ten pr­vý z Abrahámových čias. Izák sa od­sťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abímelechovi.

Bible21

1 V zemi pak na­stal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abraha­mových), a tak se Izák vy­dal do Ge­ra­ru k fi­lištín­ské­mu krá­li Abi­me­le­chovi.