Roháček1. Mojžišova22,8

1. Mojžišova 22:8

Genesis

A Ab­rahám riekol: Bôh si opat­rí ovečku na zápal­nú obeť, môj synu. A zase len išli obi­dvaja spolu.


Verš v kontexte

7 Vtedy po­vedal Izák Ab­rahámovi, svoj­mu ot­covi, a riekol: Môj otče! A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápal­nú obeť? 8 A Ab­rahám riekol: Bôh si opat­rí ovečku na zápal­nú obeť, môj synu. A zase len išli obi­dvaja spolu. 9 A tak prišli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Bôh, a Ab­rahám tam po­stavil ol­tár a po­u­kladal drevo. Po­tom po­viazal Izáka, svoj­ho syna, a položil ho na ol­tár na drevo.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 A Ab­rahám riekol: Bôh si opat­rí ovečku na zápal­nú obeť, môj synu. A zase len išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

8 Nato po­vedal Ab­rahám: Boh si vy­hliad­ne barán­ka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli ved­no obaja.

Ekumenický

8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej.

Bible21

8 „Bůh si opatří beránka k zápalné obě­ti, můj synu,“ od­po­věděl Abraham. A tak šli oba spo­lu.