Roháček1. Mojžišova22,12

1. Mojžišova 22:12

Genesis

A riekol: Ne­vzťahuj svojej ruky na chlap­ca a ne­učiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného.


Verš v kontexte

11 Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane! 12 A riekol: Ne­vzťahuj svojej ruky na chlap­ca a ne­učiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného. 13 A Ab­rahám po­z­dvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Ab­rahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápal­nú obeť mies­to svoj­ho syna.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A riekol: Ne­vzťahuj svojej ruky na chlap­ca a ne­učiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a ne­odop­rel si mi ani svojho syna, toho svoj­ho jediného.

Evanjelický

12 Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna.

Ekumenický

12 An­jel mu po­vedal: Nedotýkaj sa chlap­ca, ne­ub­líž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi ne­odop­rel ani svoj­ho jediného syna.

Bible21

12 „Ne­vztahuj ruku na chlapce!“ ře­kl on. „Nic mu ne­dě­lej! Už jsem po­znal, že jsi bo­ha­bojný – vž­dyť jsi kvů­li mně ne­ušetřil svého sy­na, svého jediného.“