Roháček1. Mojžišova1,24

1. Mojžišova 1:24

Genesis

A Bôh riekol: Nech vy­dá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zem­skú zver podľa jej druhu! A bolo tak.


Verš v kontexte

23 A bol večer, a bolo ráno, piaty deň. 24 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zem­skú zver podľa jej druhu! A bolo tak. 25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zem­skú zver podľa jej druhu! A bolo tak.

Evanjelický

24 Po­tom riekol Boh: Nech zem vy­dá živé tvory roz­ličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver roz­ličného druhu! I stalo sa tak.

Ekumenický

24 Boh po­vedal: Nech vy­dá zem rôz­ne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.

Bible21

24 Bůh ře­kl: „Ať země vy­dá různé druhy živoči­chů: různé druhy do­bytka, drobné havě­ti i polní zvěře!“ – a stalo se.