RoháčekGalatským1,11

Galatským 1:11

Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;


Verš v kontexte

10 Lebo či teraz na­hováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kris­tovým. 11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka; 12 lebo som ho ani ja ne­prijal od človeka ani ma nemu nenau­čil človek, ale som ho do­stal skrze zjavenie Ježiša Kris­ta.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale vám oznamujem, bratia, že evan­jelium, ktoré som ja zves­toval, nie je podľa človeka;

Evanjelický

11 A oznamujem vám, bratia, že evan­jelium, ktoré som zves­toval, nie je podľa človeka.

Ekumenický

11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka.

Bible21

11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka.