RoháčekFilipským4,7

Filipským 4:7

A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude strážiť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tu Ježišovi.


Verš v kontexte

6 O nič sa ne­staraj­te, ale vo všet­kom mod­lit­bou a pros­bou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiados­ti Bohu. 7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude strážiť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tu Ježišovi. 8 A os­tat­ne, bratia, všet­ko, čo je prav­divé, čo je počest­né, čo je spraved­livé, čo je mrav­ne čis­té, čo je ľúbe, čo je dob­ro­povest­né, ak je nejaká ctnosť a jest­li nejaká chvála, o tom pre­mýšľaj­te,

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude strážiť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tu Ježišovi.

Evanjelický

7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, bude chrániť vaše srd­cia a vaše mys­le v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

7 A po­koj Boží, ktorý pre­vyšuje každý roz­um, uchráni vaše srd­cia a vaše mys­le v Kristovi Ježišovi.

Bible21

7 a Boží pokoj přesahující všech­no chápání bude střežit vaše srd­ce i mysl v Kri­stu Ježíši.