RoháčekFilipským2,7

Filipským 2:7

ale sám seba zmaril prij­múc podobu sluhu a stal sa podob­ný ľuďom


Verš v kontexte

6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prij­múc podobu sluhu a stal sa podob­ný ľuďom 8 a súc v spôsobe naj­dený jako človek ponížil sa stanúc sa po­slušným až po sm­rť, a to po sm­rť kríža.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 ale sám seba zmaril prij­múc podobu sluhu a stal sa podob­ný ľuďom

Evanjelický

7 ale vzdal sa hod­nos­ti, vzal na seba podobu služob­níka, podob­ný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,

Ekumenický

7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služob­níka a stal sa jed­ným z ľudí,

Bible21

7 Místo toho se vzdal sám sebe: přijal pod­sta­tu služebníka, vzal na sebe lid­s­kou podo­bu.