RoháčekEzechiel8,7

Ezechiel 8:7

Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene.


Verš v kontexte

6 A riekol mi: Synu človeka, či vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú dom Iz­raelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätyne. Ale uvidíš ešte aj iné veľké ohav­nos­ti. 7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene. 8 A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene.

Evanjelický

7 Do­viedol ma ku vchodu do ná­dvoria a uvidel som dieru v múre.

Ekumenický

7 Keď ma do­viedol ku vchodu do ná­dvoria, uvidel som dieru v múre.

Bible21

7 Přive­dl mě ke vcho­du do nádvoří. A hle – spatřil jsem dí­ru ve zdi.