RoháčekEzechiel18,29

Ezechiel 18:29

A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé?


Verš v kontexte

28 A keby videl a od­vrátil by sa od všet­kých svojich pre­stúpení, ktorých sa do­púšťal, is­tot­ne bude žiť, nezom­rie. 29 A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé? 30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé?

Evanjelický

29 Avšak dom Iz­raela na­mieta: Ces­ta Pánova nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Ekumenický

29 Dom Iz­raela však na­mieta: Pánova ces­ta nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

Bible21

29 Dům Iz­rae­le však říká: ‚Hos­po­din je ve svém jednání vrtkavý.‘ Já že jsem ve svém jednání vr­t­kavý, dome iz­rael­ský? Nejste to spíše vy, kdo je vr­t­kavý ve svém jednání?