RoháčekEzdráš9,9

Ezdráš 9:9

Lebo sme boli sluhami, a náš Bôh nás ne­opus­til v našej pod­dan­skej službe, ale na­klonil k nám milosť pred perz­skými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vy­z­dvih­li dom svoj­ho Boha a aby sme po­stavili jeho pus­tiny, a aby nám dal plot v Jud­sku a v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

8 A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hos­podina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mies­te svojej svätos­ti, aby náš Bôh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe. 9 Lebo sme boli sluhami, a náš Bôh nás ne­opus­til v našej pod­dan­skej službe, ale na­klonil k nám milosť pred perz­skými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vy­z­dvih­li dom svoj­ho Boha a aby sme po­stavili jeho pus­tiny, a aby nám dal plot v Jud­sku a v Jeruzaleme. 10 A teraz čo máme po­vedať, po tom po všetkom, náš Bože? Lebo sme opus­tili tvoje pri­kázania,

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo sme boli sluhami, a náš Bôh nás ne­opus­til v našej pod­dan­skej službe, ale na­klonil k nám milosť pred perz­skými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vy­z­dvih­li dom svoj­ho Boha a aby sme po­stavili jeho pus­tiny, a aby nám dal plot v Jud­sku a v Jeruzaleme.

Evanjelický

9 Sme síce ot­rok­mi, náš Boh nás však ne­opus­til v našom zo­tročení, ale na­klonil nám priazeň perz­ských kráľov, dal nám po­ok­riať, aby sme vy­výšili dom svoj­ho Boha a vy­stavili, čo bolo v tros­kách. Ohradil nás v Jud­sku a v Jeruzaleme.

Ekumenický

9 Hoci sme boli ot­rok­mi, náš Boh nás ne­opúšťal v našej porobe, ale nám priaz­nivo na­klonil perz­ských kráľov, takže nám umožnili po­ok­riať. Moh­li sme opäť vy­budovať dom nášho Boha a po­staviť ho z rozvalín. Bol našou ochranou v Judsku a v Jeruzaleme.

Bible21

9 I když jsme byli ot­ro­ci, náš Bůh nás v ot­ro­ctví ne­opustil. Mi­lostivě nám na­klo­nil krále Per­sie a dal nám po­okřát, abychom vy­stavě­li dům naše­ho Bo­ha, obnovi­li jeho tros­ky a naš­li útočiště v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě.