RoháčekEzdráš9,8

Ezdráš 9:8

A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hos­podina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mies­te svojej svätos­ti, aby náš Bôh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe.


Verš v kontexte

7 Odo dní svojich ot­cov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre svoje ne­právos­ti boli sme vy­daní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v han­bu tvári, jako je tomu i dnes. 8 A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hos­podina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mies­te svojej svätos­ti, aby náš Bôh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe. 9 Lebo sme boli sluhami, a náš Bôh nás ne­opus­til v našej pod­dan­skej službe, ale na­klonil k nám milosť pred perz­skými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vy­z­dvih­li dom svoj­ho Boha a aby sme po­stavili jeho pus­tiny, a aby nám dal plot v Jud­sku a v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hos­podina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mies­te svojej svätos­ti, aby náš Bôh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe.

Evanjelický

8 Ale teraz sa nám na kratučký okamih do­stalo zmilovania od Hos­podina, nášho Boha, tak že nám za­choval zvyšok za­chránených a dal nám pev­né byd­lis­ko na svojom svätom mies­te; takže nám náš Boh osvietil oči a dal nám trochu po­ok­riať v našom zo­tročení.

Ekumenický

8 Teraz sa Hos­podin, náš Boh, na chvíľočku nad nami zmiloval, aby nám za­choval zvyšky, aby nám do­volil uchytiť sa na svojom po­svät­nom mies­te, aby nám náš Boh rozžiaril oči a dal nám trocha po­ok­riať v našej porobe.

Bible21

8 Teď nám ale Hos­po­din, náš Bůh, na okamžik da­roval mi­lost, takže hrstka z nás vy­váz­la a smě­li jsme za­kot­vit na jeho svatém místě; náš Bůh nám roz­jasnil oči a dal nám v našem zot­ročení ma­ličko po­okřát.