RoháčekEzdráš9,2

Ezdráš 9:2

lebo si po­brali, sebe aj svojim synom, z ich dcér za ženy a smiešali sa, sväté semeno, s národami zemí, a ruka kniežat a vr­ch­nos­ten­ských osôb bola pr­vá v tom pre­stúpení.


Verš v kontexte

1 A keď sa to vy­konalo, pri­stúpili ku mne kniežatá a riek­li: Ne­od­delil sa iz­rael­ský ľud ani kňazi ani Levitovia od národov zemí, ale robia podľa ich ohav­nos­tí, podľa ohav­nos­tí Kananejov, Hetejov, Ferezejov, Jebuzejov, Am­mon­cov, Moábov, Egypťanov a Amorejov; 2 lebo si po­brali, sebe aj svojim synom, z ich dcér za ženy a smiešali sa, sväté semeno, s národami zemí, a ruka kniežat a vr­ch­nos­ten­ských osôb bola pr­vá v tom pre­stúpení. 3 Keď som počul tú vec, roz­trh­nul som svoje rúcho i svoj plášť a tr­hal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo si po­brali, sebe aj svojim synom, z ich dcér za ženy a smiešali sa, sväté semeno, s národami zemí, a ruka kniežat a vr­ch­nos­ten­ských osôb bola pr­vá v tom pre­stúpení.

Evanjelický

2 Lebo pre seba a pre svojich synov si brali za ženy z ich dcér, takže sväté semeno zmiešali s národ­mi krajín; kniežatá a predáci boli pr­ví pri tej­to ne­vere.

Ekumenický

2 Vzali si za ženy z ich dcér pre seba i svojich synov a po­miešali sväté po­tom­stvo s národmi tých krajín. Kniežatá a pred­stavení sa pre­hrešili do­kon­ca pr­ví.

Bible21

2 žení sebe i své syny s je­jich dce­ra­mi. Svaté símě se mísí s okolní­mi náro­dy a vedou­cí hodnostáři jdou v té ne­věrnosti příkladem!“