RoháčekEzdráš9,15

Ezdráš 9:15

Hos­podine, Bože Iz­raelov, ty si spraved­livý, lebo sme po­zos­tali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, s­me pred tebou vo svojom pre­vinení, lebo ne­možno pre­to ob­stáť pred tebou.


Verš v kontexte

13 A či teraz, po tom po všet­kom, čo prišlo na nás pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie, lebo ty, náš Bože, si zdŕžal s­voj prút a ne­tres­tal si nás tak, ako by boly za­slúžily naše ne­právos­ti, a dal si nám tak­to as­poň vo zbyt­ku uniknúť záhube; 14 nuž, či by sme tedy mali zase zrušiť tvoje pri­kázania a spriaz­niť sa s týmito ohav­nými národami? Či by si sa po­tom ne­mal roz­hnevať na nás tak, až by si nás docela za­hladil, tak, že by nezos­tal ni­kto ani ne­unik­nul? 15 Hos­podine, Bože Iz­raelov, ty si spraved­livý, lebo sme po­zos­tali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, s­me pred tebou vo svojom pre­vinení, lebo ne­možno pre­to ob­stáť pred tebou.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podine, Bože Iz­raelov, ty si spraved­livý, lebo sme po­zos­tali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, s­me pred tebou vo svojom pre­vinení, lebo ne­možno pre­to ob­stáť pred tebou.

Evanjelický

15 Hos­podine, Bože náš, Ty si spravod­livý, lebo sme za­chránení dnes as­poň ako zvyšok. Hľa, pred Tvojou tvárou sme so svojím pre­vinením, hoci pre takú vec ne­možno ob­stáť pred Tebou.

Ekumenický

15 Hos­podin, Bože Iz­raela, ty si spravod­livý, takže sme tu dnes ako zvyšok za­chránených. Hľa, my sme pred tebou obťažení takou vinou, že nik pred tebou pre to ne­ob­stojí!

Bible21

15 Hos­po­di­ne, Bože Iz­rae­le, ty jsi sprave­dlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vy­váz­li. Sto­jí­me před te­bou ve svých vinách, s vědo­mím, že nic ta­kového před te­bou neobstojí.“