RoháčekEzdráš9,12

Ezdráš 9:12

Pre­to teraz nedávaj­te svojich dcér ich synom ani neber­te ich dcér svojim synom za ženy a nehľadaj­te ich po­koja ani ich dob­rého a tak až na veky, aby ste sa zmoc­nili a jed­li dob­ré veci zeme a zanechali ju za dedičs­tvo svojim synom až na veky.


Verš v kontexte

11 ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote. 12 Pre­to teraz nedávaj­te svojich dcér ich synom ani neber­te ich dcér svojim synom za ženy a nehľadaj­te ich po­koja ani ich dob­rého a tak až na veky, aby ste sa zmoc­nili a jed­li dob­ré veci zeme a zanechali ju za dedičs­tvo svojim synom až na veky. 13 A či teraz, po tom po všet­kom, čo prišlo na nás pre naše zlé skut­ky a pre naše veľké pre­vinenie, lebo ty, náš Bože, si zdŕžal s­voj prút a ne­tres­tal si nás tak, ako by boly za­slúžily naše ne­právos­ti, a dal si nám tak­to as­poň vo zbyt­ku uniknúť záhube;

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to teraz nedávaj­te svojich dcér ich synom ani neber­te ich dcér svojim synom za ženy a nehľadaj­te ich po­koja ani ich dob­rého a tak až na veky, aby ste sa zmoc­nili a jed­li dob­ré veci zeme a zanechali ju za dedičs­tvo svojim synom až na veky.

Evanjelický

12 Ne­vydávaj­te svoje dcéry za ich synov, ani ich dcéry neber­te pre svojich synov; ni­kdy nehľadaj­te pre nich po­koj ani blaho, aby ste zo­sil­neli a jed­li dob­ré veci krajiny a aby ste ju navždy dedične zau­jali pre svojich synov.

Ekumenický

12 Nedávaj­te teda svoje dcéry za ich synov, ani neber­te ich dcéry svojim synom! Ni­kdy sa ne­usiluj­te o ich blaho a dob­ro, aby ste boli čoraz moc­nejší, požívali výhody krajiny a poručili ju svojim synom až naveky.

Bible21

12 Ne­vdávej­te pro­to své dce­ry za je­jich syny a své syny nežeň­te s je­jich dce­ra­mi. Nikdy ne­u­si­lu­j­te o mír s nimi ani o je­jich pro­spěch. Je­dině tak bu­dete moci užívat darů této země a za­ne­chá­te ji svým synům jako věčné dědictví.‘